blog 11: Vaders als rolmodel en inspirerend voorbeeld

Vaders hebben een belangrijke taak in het creëren van een wereld waar mannen respectvol met vrouwen omgaan.

Verlangen van een puber

Een jaar of veertien was ik. Een jongen die begon te puberen en zich geen raad wist met de ontwikkelingen in zijn lichaam. Een jongen die wel wist wat seks was, en ook wat vrouwen en meisjes voor effect op mij hadden. Op school leerde ik over voortplanting. Met een leeftijdsgenoot leerde ik over de grenzen te gaan van meisjes. Ik was een verlegen jongen die snakte naar intiem contact met meisjes en niet wist hoe dat voor elkaar te krijgen. Ik verlangde naar contact en verbinding, en naar gezonde intimiteit. Ik verlangde ernaar mezelf te leren kennen als seksueel wezen en mistte daarin de begeleiding en het inspirerende voorbeeld van mijn vader.

Moppen over seks

Wat ik van mijn vader over seksualiteit heb meegekregen, was verpakt in humor met daaronder ongemak en schaamte. Mijn vader hield van moppen, en veel daarvan gingen over seks of de klassieke verschillen tussen man en vrouw. Ik kan me de momenten nog herinneren dat hij zo’n mop vertelde en dat ik daar weinig mee kon. Het ongemak dat er toen tussen ons was, ontroert me als ik er zo aan denk. Ik kan me zo goed voorstellen dat hij verbinding met me zocht en niet wist hoe. Op deze manier was het er in ieder geval niet.

Behoefte aan begeleiding

De verbinding met mijn vader was er ook niet op die momenten dat hij me als tienjarige jongen uit wilde leggen wat seks of masturberen is en wat daardoor kan gebeuren. Ook dat was verpakt in humor waaruit ik de conclusie trok dat ik dit deel van mezelf, mijn seksualiteit, maar beter zelf moest ontdekken. Terugdenkend aan mijzelf in die tijd, had mijn intieme leven er heel anders uit kunnen zien wanneer ik begeleiding en support had gehad van mijn vader of een andere mannelijke begeleider.

Rolmodel in man-zijn

Ik ben als puber met momenten over de grens gegaan bij meisjes. Op manieren die nog onschuldig zijn, omdat ik niet verder durfde te gaan, en omdat ik het niet vond kloppen om hun grenzen verder te overschrijden. En toch, hoe onschuldig ook, had ik mijn vader hierin goed kunnen gebruiken. Hij was mijn rolmodel wat betreft man-zijn en hij had me mee kunnen nemen in de wereld van de man. Door zijn eigen beperkingen hierin, kon hij me dat niet geven. Daarin kan ik hem nu als volwassen man vergeven. En de jongen in mij mist hem nog steeds hierin.

Jongens meer gunnen

Ik heb werk gedaan op het gebied van intimiteit zodat ik er een stuk vrijer in mijn eigen seksualiteit ben, en er zijn nog stappen in te zetten. En ik gun iedere jongen van nu een vader die hem mee kan geven wat het is om een man te zijn, om een seksueel wezen te zijn, en om met vrouwen om te gaan vanuit respect en nieuwsgierigheid voor elkaar. Ik gun iedere jongen van nu om via zijn vader te leren wat het is om een mens te zijn in een lichaam van een man. En als de vader dit niet kan of wil geven, in ieder geval een mentor.

Eerlijk en bewust worden

Vanuit dit persoonlijke verhaal nodig ik jou als (mede)vader met een zoon (of meerdere) om bewust te worden van jouw rol in de seksuele ontwikkeling van hem. Word eerlijk in het voorbeeld dat je voor hem bent als het gaat om de relatie met vrouwen. De relatie met de moeder van je zoon is het eerste voorbeeld, en ook hoe je met ander vrouwen omgaat, of hoe je over vrouwen praat met andere mannen. Hoe wil jij dat jouw zoon met vrouwen omgaat? En ben jij daarin het voorbeeld?

Een pittige klus, doe het samen

Wanneer jij als man, als vader, een bijdrage wilt zijn in het creëren van een wereld waar mannen vanuit respect met vrouwen omgaan, dan is het jouw taak om het voorbeeld voor jouw zoon daarin te zijn. En ja, dat kan een pittige klus zijn. En ja, het is enorm bevrijdend en lonend om hierin bewust en eerlijk naar jezelf te worden. Sta eens stil bij de relatie met je eigen vader hierin, lees over dit onderwerp, praat er met andere mannen over, praat er met je zoon over, zoek er hulp bij. Wat je ook doet, doe het samen.

 

Patrick Timmermans is het gezicht achter Vader Visie (www.vadervisie.nl/)

blog 10: Het persoonlijke is politiek, en vice versa

Als docent Conflictstudies aan de Universiteit van Amsterdam praat ik vaak over actuele onderwerpen. Tijdens een werkgroep die ik onlangs gaf, over het thema ‘Gender & Conflict’, bracht ik de #MeToo-campagne ter sprake. Het gesprek dat ontstond was enerzijds voorspelbaar, maar voor sommige aanwezigen in zekere zin toch verrassend.

 Vrijwel alle vrouwelijke studenten kwamen met nare (en soms zelfs vreselijke) verhalen over hoe ze door mannen lastiggevallen waren, of erger. Hoewel de discussie enigszins louterend werkte voor diegenen die hun verhalen konden delen, zeker omdat het soms fijn kan zijn om er zo achter komen dat je niet alleen staat, leek het mannelijke deel van de studenten vooral geschokt. Ze wisten dat deze dingen voorvallen, natuurlijk, maar op zo’n schaal? “Overkomt het jullie echt allemaal?” Ja dus. En blijkbaar maken vele persoonlijke verhalen samen meer indruk dan een enkele individuele ervaring.

“Het persoonlijke is politiek” was één van de toonaangevende leuzen van de feministische beweging in de jaren zestig en zeventig, die ook wel de ‘Tweede Golf’ wordt genoemd. Je kunt deze leuze op verschillende manieren interpreteren, maar ik haal er zelf vooral uit dat ervaringen die op het eerste oog persoonlijk lijken, zoals het hebben van een ondergeschikte rol in een relatie of het ondergaan van fysiek en/of psychologisch geweld binnen het huwelijk, wel degelijk politiek zijn als ze door meer mensen (in dit geval vrouwen) gedeeld worden. Persoonlijke ervaringen worden zo collectief en dus een zaak van ons allemaal.

Het is dan ook niet vreemd dat politiek een rol speelt in alle discussies over #MeToo. Deels komt dat politieke aspect naar voren op een vergelijkbare manier als tijdens de Tweede Golf, omdat seksuele intimidatie en seksueel geweld naast hele persoonlijke ervaringen ook, blijkens de vele getuigenissen, een collectief probleem zijn. Maar deels ook omdat #MeToo een politieke kleur toebedeeld krijgt. En dat laatste is nogal verwarrend.

Zowel in Nederland, bijvoorbeeld in reactie op beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van een prominente VARA-medewerker, als in de Verenigde Staten, waar een als progressief bekendstaand, Democratisch congreslid een vrouwelijke collega had aangerand en betast, wordt handenwrijvend geconcludeerd dat al die progressieve #MeToo-activisten de hele ophef nu als boemerang terug in het gezicht krijgen.

Deze constatering is onbegrijpelijk en contraproductief, en wel om twee redenen. Ten eerste zijn machtsmisbruik en seksuele intimidatie niet voorbehouden aan mensen (lees: mannen) van een bepaalde politieke kleur. Seksueel geweld, in welke vorm dan ook, is niet een probleem dat gekoppeld kan worden aan links of rechts, of aan Democratisch of Republikeins, het is een probleem dat voornamelijk gekoppeld kan worden aan, jawel, mannen.

Begrijp me niet verkeerd, het is niet zo dat mannen nu eenmaal biologisch voorgeprogrammeerd zijn voor dit soort vormen van misbruik of oneigenlijk machtsvertoon, en dat dus mannen per definitie slecht zijn, maar het is overduidelijk het geval dat mannen wel dit soort gedrag vertonen. En dat maakt ze een potentieel gevaar. Dat komt met name doordat ze zijn opgegroeid en opgevoed in een sociale omgeving waarin ze dit aangeleerd krijgen. Maar gelukkig is het mooie van deze laatste invalshoek, die door veel academici met diverse wetenschappelijke achtergronden wordt onderschreven, dat het gedrag in principe dus ook weer veranderd of afgeleerd kan worden. Politieke kleur zou bij zo’n gedragsverandering geen rol moeten spelen, want machtsverhoudingen snijden dwars door al dit soort voorkeuren heen.

Dat laatste brengt me bij de tweede reden waarom ik een bepaalde vorm van politisering van de #MeToo-campagne niet begrijp. Zowel het tegengaan van seksuele intimidatie (en erger) als het promoten van gendergelijkheid, zou toch niet gemonopoliseerd moeten en kunnen worden door één kant van het politieke spectrum? Juist de diversiteit onder zowel de #MeToo-slachtoffers als -verdachten en -daders uit de verhalen, laat zien dat het een collectief probleem is. En een probleem dat collectieve actie behoeft. Of je nu op de partij van Thierry Baudet, Mark Rutte, Marianne Thieme, Sylvana Simons, Jesse Klaver of een andere politicus (m/v) hebt gestemd, iederéén zou toch tegen geweld en intimidatie moeten zijn?

Er is dus collectieve actie vereist. Met zoveel persoonlijke ervaringen moet dit wel een politieke kwestie zijn. Het is belangrijk dat onze volksvertegenwoordigers zich uitspreken en komen met beleidsvoorstellen om er iets aan te doen. Maar ik heb het ook over ‘politiek’ in de breedste zin van het woord. Dit gaat namelijk niet alleen over geïnstitutionaliseerde besluitvormingsprocessen of het agenderen in de Tweede Kamer. We hoeven dit niet alleen over te laten aan volksvertegenwoordigers waarvan velen zich in eerste instantie überhaupt niet geroepen lijken te voelen om dit op te pakken, maar we kunnen met z’n allen op heel veel vlakken zelf ook verandering teweegbrengen.

Binnen gezinnen en scholen, waar het de opvoeding betreft; in de media, qua rolbevestigende genderstereotypen en kortzichtige nieuwsberichten; in vriendengroepen, waar we mensen terecht kunnen wijzen bij grensoverschrijdend gedrag – op heel veel vlakken kunnen we zélf handelen. Uiteindelijk kunnen al deze kleine persoonlijke handelingen leiden tot collectieve effecten, die op hun beurt weer leiden tot minder negatieve persoonlijke ervaringen. Zo is het persoonlijke politiek, en wordt het politieke persoonlijk.

blog 9: Daders zijn altijd “de anderen”

Eind jaren ’90 van de vorige eeuw kwamen choquerende feiten aan het licht over sexueel misbruik in de katholieke kerk in de Verenigde Staten. Ik ben priester en heb in Amerika gewoond, dus voor mij voelde dit niet als een ver-van-mijn-bedshow. Maar voor anderen was het dit wel: voor menigeen is de katholieke kerk vooral erg vreemd en is Amerika toch een beetje een merkwaardig land, zogezegd. In het overwegend protestantse Amerika was het aanleiding om de katholieke minderheid in het land een goede schop te geven: alsof het misbruik typisch zou zijn aan de katholieken en hun kerk.

Des te groter was de shock, toen ook protestantse ambtsdragers werden aangeklaagd; hun slachtoffers voelden zich gesterkt door de slachtoffers die al voor het voetlicht waren gekomen. Geen enkel kerkgenootschap bleef uiteindelijk gespaard. Bovendien bleken de daders niet alleen de ambtdragers te zijn, maar eveneens medewerkers, vrijwilligers, dirigenten enzovoorts. Andere godsdiensten volgden; zelfs de boeddhistische monniken bleken niet immuun.

Deze onthullingen waren koren op de molen van Amerikanen die toch al vonden dat religie een te grote rol speelde in de samenleving of die überhaupt niks met godsdienst hadden. Georganiseerde religie en sexueel misbruik zouden hand-in-hand gaan. Geestelijke leiders mochten dus wel een toontje lager gaan zingen.

Maar met de onthullingen, rechtszaken en schadeclaims bleek het schandaal niet ten einde. Want vervolgens kwamen de berichten uit de gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de psychiatrie, het onderwijs, de scouting en ‘die andere religie’, de sport. Bovendien kwamen de klachten al lang niet meer alleen van degenen die destijds minderjarig waren, maar steeds vaker van toentertijd volwassenen, met name van vrouwen.

Meer nog, de televisiewereld, Hollywood en ‘zelfs’ het leger zijn niet gespaard gebleven. Het wordt steeds duidelijker dat sexueel misbruik op grote schaal in de samenleving voorkomt. In feite ligt het overal op de loer waar machtsongelijkheid is – en waar is die niet?!

Langs ongeveer dezelfde lijnen ontwikkelt zich dit in Europa. Eerst kun je misschien nog denken dat het bij sexueel misbruik om ‘die anderen’ gaat – die vervloekte katholieken, die rare Amerikanen, corrupte mensen aan de top – of dat het een Westers probleem is. Maar dan blijkt dat het net zo goed – of beter, net zo slecht – voorkomt in bijvoorbeeld India en het Midden-Oosten. In alle lagen van de samenleving blijkt het voor te komen. En dan komt het opeens wel erg dichtbij. Want wat gebeurt er met mijn kinderen en partner als zij uit het zicht zijn? En: wat is mijn eigen aandeel in dezen?

Noem het wat je wilt: toespelingen, intimiderende opmerkingen, een hand op plekken waar het niet hoort, andere ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting – het is niet allemaal hetzelfde, maar wel een vorm van misbruik van macht. Naar mate een systeem meer gesloten is (geheimhoudingsplicht, afhankelijkheid, gezag, een intieme, vertrouwelijke omgeving van collegialiteit, vrienden en… familie), is de kans groter dat iemand misbruik maakt van zijn vertrouwen en zijn ‘onaantastbare’ positie; er is toch niemand die het ziet, niemand wil er haar/zijn baan, studie of sociale band voor op het spel zetten en als iemand klaagt, wie zou er geloof aan schenken?

Er zijn ook jongens, mannen en vrouwen die door vrouwen zijn belaagd – en dit is vooralsnog een nog groter taboe. Maar wat nu duidelijk wordt, is dat het wijdverbreid is dat mannen met en zonder aanzien zich schuldig maken aan seksueel machtsmisbruik.

Ongetwijfeld zijn er historische, culturele en fysieke aspecten die maken dat meer mannen dan vrouwen zich op deze manier schuldig maken aan het misbruiken van hun macht. Maar ik hoop dat de onthullingen van deze tijd iedere man ertoe brengen om zich bewust te worden van de machtspositie waarin hij is en hoe hij omgaat met zijn macht.

Ikzelf ben katholiek priester, Provinciale Overste van Nederland en Noord-Duitsland en lid van de Congregatie van de Passionisten. Ik beleef mezelf niet als aanzienlijk en machtig. Toch realiseer ik mij dat ik dit in zekere zin wel ben. Gelukkig ben ik opgevoed met het idee dat een hoge functie en bijbehorende titel niet zozeer het resultaat is van hard werken waar je trots op mag zijn, maar allereerst betekent dat je wáár moet maken waarvoor die titel staat. Gebruik ik mijn positie voor het welzijn en het heil van de mensen die ik ontmoet, of ben ik – halfbewust – toch vooral met mezelf bezig? Ik besef dat mijn complimenten en kritiek een grote uitwerking kunnen hebben; ga ik hier oprecht en voldoende voorzichtig mee om? Wanneer een woord of gebaar wordt misverstaan, kan dit immers ernstige gevolgen hebben.

Door mijn omgaan met slachtoffers, mannen en vrouwen, van misbruik binnen en buiten de Kerk ben ik hier zeer gevoelig voor geworden.

Ieder bericht van sexueel misbruik maakt mij woedend en deprimeert mij. Bovendien schaam ik mij diep wanneer een collega moedwillig de fout in gaat. In de christelijke traditie is de mens immers primair beeld van God, wat betekent dat iedere vrouw en man niet alleen met respect, maar zelfs met eerbied moet worden bejegend. Het schenden van andermans integriteit is derhalve misdadig en zeer zondig. Macht en aanzien komen in deze visie met verantwoordelijkheid en zijn bedoeld om rechtvaardig en barmhartig het goede in een ieder te bevorderen.

Een eerste reactie is misschien om bij seksuele intimidatie en misbruik vooral aan anderen te denken; daar heb ik toch niks mee te maken?! De stroom aan berichten kan echter ook een aanzet zijn voor ons, mannen, tot bewustwording van de werkelijkheid waar wij allen deel van uitmaken en tot zelfonderzoek. Op welke wijze draag ik bij aan het in stand houden van situaties waarin seksueel misbruik kan plaatsvinden? Hoe werk ik mee aan het bestrijden van zulk onrecht en aan het bevorderen van een veilige omgeving, waar vrouwen en mannen gezien en gewaardeerd worden?

 

blog 8: Diversiteit als antwoord tegen machtsmisbruik

De Weinstein-affaire maakt wederom duidelijk dat dit vreselijke ‘roofdierengedrag’ samenvalt met het hebben van een ongelijkwaardige relatie, van de macht van de man over de vrouw. Macht corrumpeert bijna altijd. De een dwingt er meer macht of geld mee af, bij de ander gaat het om sex.

Ik schrijf als onderzoeksjournalist vooral over macht in het bedrijfsleven. Daar hebben mannen de macht. Twee maanden geleden werd bekend dat het aantal vrouwen in besturen van beursgenoteerde bedrijven is afgenomen van een toch al bedroevende 7 naar 6 procent. Het schiet niet op, we zijn bezig met de grootste talentvernietiging in de geschiedenis van dit land. Er komen al decennia meer vrouwen van hogescholen en universiteiten dan mannen, en met betere cijfers.

Diversiteit is essentieel voor goed bestuur, is noodzakelijk om de twee grootste crises-veroorzakende ziektes – groupthink en tunnelvisie – tegen te gaan. Sommige bedrijven zijn er trots op dat ze een vrouw in hun bestuur hebben, maar dat is niet genoeg. Eén vrouw tussen zes à zeven mannen kan niet anders dan mannengedrag kopiëren, als ze in dat ‘mannenspel’ wil overleven. Minimaal 40 procent van de bestuurders zou daarom vrouw moeten zijn. In zo’n bestuur is gender of sexe geen issue meer, doet het er niet toe, zijn het allemaal in de eerste plaats bestuurders.

We zijn hier in Nederland al 40 jaar mee bezig, het schiet maar niet op, laten we het gaan regelen, net als in landen als Noorwegen en Duitsland. Afspreken dat in 2020 40 procent van alle toezichthouders-commissarissen vrouw moet zijn. Zo zullen we ervoor zorgen dat top-down bij het benoemen van bestuurders al die goede vrouwen voor directeursposities wél worden gevonden.

 

Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat de macht beter wordt verdeeld tussen mannen en vrouwen, vrouwen veel minder afhankelijk zijn van de gunsten van machtige mannen en er dan vanzelf minder aanleiding/ruimte is voor het misbruiken van die macht voor seksueel roofdierengedrag.

blog 6: #Iwill: een pleidooi voor meer steun

‘Ik zal luisteren, me inleven in het oogpunt en de gevoelens van een ander, gehoor geven aan een ‘nee’, ingrijpen bij seksisme, een consequent front vormen tegen aanranders.’ Dat is wat iedereen zich moet voornemen, nu de alomtegenwoordigheid van seksuele intimidatie voor het voetlicht wordt gebracht.

Afgelopen week werd ik meermalen geraakt door de aangrijpende verhalen van vrouwen. Ik sprak met mijn vriendin over #MeToo. Zij was vooral getroffen door een vrouw die opmerkte dat ze seksuele aanranding altijd zwijgzaam had ondergaan. Waarom? Omdat ze geen scène wilde schoppen, niet hysterisch wilde overkomen, maar bovenal omdat ze geen bijval verwachtte. Ze was bang – niet alleen voor de daders, voor de mannen, maar ook omdat de steun van anderen in zo’n situatie niet vanzelfsprekend is.

Zo schetste ze een voorval waarbij een man zich in een overvolle tram aan haar opdrong. Ze kon zijn erectie door drie lagen kleding heen voelen, hoe het intieme lichaamsdeel van een vreemde tegen haar aan schuurde. Ongevraagd en tegen haar wil. Ze had hem de huid moeten volschelden, zei ze, ze had hem aan de schandpaal moeten nagelen, aan diezelfde paal in de tram die omstanders gebruikten voor steun bij (andere) schokkende bewegingen. Maar dat deed ze niet, ze onderging de grensoverschrijding met dichtgeknepen benen en keel. Ze verwachtte geen hulp, en ze was bang voor de consequenties van een roep om hulp.

Tweet: Omdat de tijd rijp is om de oude patriarchale wereld vaarwel te zeggen

Steun. Dat is waarom zoveel vrouwen zich nu wél durven uit te spreken. Waarom de alomtegenwoordigheid van seksuele intimidatie nu voor het voetlicht wordt gebracht. Omdat vrouwen weten dat ze bijval krijgen, dat ze gehoord zullen worden. Omdat de tijd rijp is om de oude patriarchale wereld vaarwel te zeggen. De wereld waarin mannen zich het recht toekennen om vrouwen te objectiveren en te kleineren, moeten we achter ons laten. Het is namelijk geen natuurlijk gegeven. Goed, de vrouwen die dapper #MeToo aankaartten worden soms nog steeds beticht van kleinzerigheid. Maar die geluiden worden nu overstemd. Dat hoop ik, tenminste.

#Ihave’s zijn niet afdoende

Sommige zondaars bekennen hun vergrijp in de digitale biechtstoel van Twitter, waar iedereen kan meeluisteren. Ze tjirpen #Ihave. Zeker, de bekentenis is een eerste stap. Ik moet toegeven dat ik verregaand seksistisch mannengelul te weinig van repliek heb gediend. Maar bekentenissen gaan over het verleden, zeggen niks over handtastelijkheid en kleinering nu en later. Er mag daarom geen genoegen worden genomen met bekentenissen.

Wij, mannen én vrouwen, moeten ons inzetten voor een omgeving waarin we elkaar bijstaan. We kunnen er niet voor zorgen dat seksuele aanranding nooit meer plaatsvindt, wel dat daders er niet mee wegkomen. En nog effectiever: dat ze ook wéten dat ze er niet zomaar mee wegkomen.

Ik pleit daarom voor #Iwill. Ik zal luisteren, me inleven in het oogpunt en de gevoelens van een ander, gehoor geven aan een ‘nee’, ingrijpen bij seksisme, een consequent front vormen tegen aanranders. Daar begint het mee, niet met een berouwvolle bekentenis, maar met een krachtige belofte. Tijd voor een principieel erewoord.

 

Deze blog verscheen eerder in One World (https://www.oneworld.nl/mensenrechten/iwill-pleidooi-meer-steun/)

blog 5: Social media in de strijd tegen de zwijgcultuur

Vandaag werd ik gebeld door een journalist. Of ik commentaar had op #MeToo. Hij had namelijk net een man geïnterviewd die destijds was aangerand bij de keuring en tot nu toe gezwegen had. Of me dat verbaasde? Nou, nee. Ik heb namelijk 25 jaar geleden een boek geschreven, Het leger maakt een man van je, over homoseksualiteit en over seksueel geweld in het leger. Ik had twee conclusies voor de journalist.

Ten eerste, Defensie vaart mee met de jaarlijkse Gay Pride, dus dat zit wel snor.

Ten tweede, de zwijgcultuur is extreem hardnekkig. Geen verschil tussen toen en nu. In elke branche, in elke organisatie, op elke werkplek, op elke school, in elk leger. Slachtoffers (vrouwelijk of mannelijk maakt niets uit) zwijgen uit schaamte en de organisatie praat er niet over uit angst voor reputatieschade. De dader komt er lachend mee weg. De roofdieren winnen. Omdat het Nederlandse strafrecht geen optie is, dat beschermt de daders, niet de slachtoffers. En omdat de collega’s van het slachtoffer en eventuele omstanders de zaak bagatelliseren. Trump doet het ook, nietwaar, en Boys will be Boys, nietwaar? Nou, niet dus!

Oplossing? Social media. Die hadden we 25 jaar geleden niet en nu wel. In veel gevallen zijn social media een vuilnisbak vol etter, maar in dit geval kunnen ze fungeren als openbreker van de zwijgcultuur. Van de alledaagse Omerta. Door de ellende te delen wordt hij zichtbaar en gaan stigma en taboe er vanaf. Zwijgen is Lood, Spreken is Goud. Het beste wat we kunnen doen. #MeToo dus. Als man, als vrouw, als slachtoffer, als omstander.

PS1. O ja, en kunnen we ook wat vriendelijker en aardiger tegen elkaar zijn?

PS2. De journalist wilde nog weten of ik voor een onderzoek was. Nee, ik wil absoluut geen onderzoek! We weten alles al. We moeten gewoon wat doen.

 

foto: Boy Hazes

blog 4: Zonder #MeToo geen vrije seks

Kort nadat #MeToo viral ging, liggen de mensen die hun ervaringen met seksuele intimidatie gedeeld hebben, in de touwen, uitgeput van de emoties die het vertellen van zo’n verhaal met zich mee brengt. De trollen zijn van repliek gediend of rücksichtloos achter de mutemuur geparkeerd, de trollenherders zijn gescreenshot, voor je weet nooit. En toen kwamen de gesophistiseerde goedpraters.

Getooid met academische titels en columnistisch gezag herhalen ze de eeuwenoude smoezen. Zo zijn mannen nu eenmaal, het is een heksenjacht, de slachtoffers van mannen als Weinstein wilden zich gewoon omhoog neuken – de hoeren – en er is natuurlijk geen bewijs want er zijn alleen de verklaringen van enkele tientallen hysterische vrouwen.

Preuts

En altijd, altijd komen ze er op uit dat de mensen die protesteren tegen seksuele intimidatie preuts zijn. ‘Flirten mag niet meer’, ‘het zijn gewoon onhandige versierpogingen’ en ‘mannen moeten wel vrouwen kunnen blijven versieren’. In de Volkskrant bijvoorbeeld een stuk van Daniëla Hooghiemstra dat begint met bagatelliseren van seksuele intimidatie en dat eindigt bij de conclusie dat we het moeten accepteren omdat er anders geen lust en liefde meer is:

“En laten we één ding niet vergeten: de risico’s wegen op tegen het plezier. De meeste mannen zijn vriendelijke versierders, hun vasthoudendheid is soms irritant, soms ridicuul maar vaak ook vleiend of aandoenlijk, en soms ook zomaar ineens effectief. Enige waardering voor het enthousiasme waarmee ze de boel aan de gang houden mag ook weleens worden uitgesproken.”

Waarna ze nog even toevoegt dat vrouwen die hier ‘kwetsuren’ van oplopen niet zo moeten zeuren. Gezeur over seksuele intimidatie bedreigt de vrije seks.

Muur om zich heen

Ik ben geen seksuoloog, maar ik zet er wel een kratje of twee op dat de vrije seks vooral wordt bedreigd doordat mensen uit angst voor verkrachting wel drie keer nadenken voordat ze met iemand naar huis gaan. Doordat mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt, soms jaren bezig zijn om weer van seks te leren genieten. Doordat mensen, murw gebeukt door seksuele intimidatie, zo’n muur om zich heen bouwen dat ze zich niet meer open kunnen stellen voor een respectvolle toenaderingspoging. Doordat het op zich zo mooie moment van penetratie verpest wordt omdat vrouwen moeten opletten of hij niet stiekem het condoom wegfrommelt.

Een wereld waarin ‘nee’ gewoon ‘nee’ is

Of laat ik het omdraaien. Stel je een wereld voor waarin ‘nee’ gewoon ‘nee’ betekent. Waarin je een wildvreemde mee naar je eigen huis kunt nemen zonder angst verkracht te worden, of om gestalkt te worden als je de volgende ochtend besluit dat één nachtje precies genoeg was. Waarin je een flirt naar iemand kan zenden en dan zeker weet dat hij het niet ziet als legitimatie om in je kruis te grijpen, maar als een uitnodiging tot een spel dat overal mag eindigen. Dat mag eindigen in ongetemde lust, maar waarvan het ook prima is als het blijft bij één mooie blik. Zo’n blik waar je dagen op kunt teren.

Wat zouden we flirten. Hoeveel seks zouden we wel niet hebben. We zouden zoveel van elkaar genieten dat we nauwelijks nog aan iets anders toe zouden komen.

Het is seksuele intimidatie die van flirten een mijnenveld maakt, niet het protest er tegen. Het is seksueel geweld dat maakt dat mensen terughoudend worden met seks of er zelfs geheel van af moeten zien.

Als vrije seks je lief is, steun je #MeToo. In woord en in daad.

 

Deze blog verscheen eerder op: http://www.fietsersafstappen.nl/2017/10/23/zonder-metoo-geen-vrije-seks/

blog 3: Helden

Jongens waren we – maar aardige jongens. Solidair aan onze feministische vriendinnen vormden we een mannenpraatgroep, begin jaren ’80 van de vorige eeuw in Nijmegen. Witte boze hoogopgeleide heteromannen waren we, 5 bijna-klaar dokters en 1 bijna-klaar jurist. Natuurlijk moest het maar eens afgelopen zijn met het geweld van mannen tegen vrouwen. En omdat onze praatsessies ons niet verder hielpen vonden we het nodig over te gaan tot actie. Wegens het ontbreken van social media resteerde destijds slechts de spuitbus en zo bekladden we diep in de nacht tientallen muren met ‘Mijn lul geen spierbal’. Deursloten van plaatselijke sexshops werden met lijm dicht gekit, porno toonde immers ongelijkwaardige verhoudingen tussen man en vrouw. De wereld moest maar eens gaan nadenken over mannelijke seksualiteit en macht, over wel man maar geen macho zijn, zo vonden wij. Wat voelden we ons goed, waren we geen helden? Maar omdat de gemeentereiniging haar best deed en onze vriendinnen onze acties eigenlijk niet goed snapten – ‘jullie lul was toch geen spierbal?’ en ‘porno kan toch ook opwindend zijn?’ –, was onze heldenstatus van tijdelijke aard en viel de mannengroep weldra uiteen. We bleken nog te druk met het behagen van onze vriendinnen en begrepen nog niet goed wat we nu als mannen met elkaar moesten.

Jongens waren ze – maar aardige jongens. Ik bedoel de jongens van Jiskefet. Mijn absurdistische helden die niets teveel was om vanzelfsprekende machtsverhoudingen ter discussie te stellen of het menselijk onvermogen uit te vergroten. Met de Lullo’s (, heb je nog geneukt?) toonden ze de mannelijke ploertigheid bij studentenverenigingen dat prototypisch was voor hoe je je niet moest gedragen. Hoe pijnlijk vond ik het om zeer recent in het AD van één van deze helden het volgende te lezen:

‘ ”Alles is meteen een hype. Dat Me too ook. Ie-de-reen duikt er bovenop.” Vier blonde dames komen binnen. ”Kijk, die gaan over misbruik praten.’’ Romeyn zet z’n hand aan z’n mond: “Me too! Me too! Hahaha.”

Hype? Seksueel geweld framen als een hype: iets dat tijdelijk sterk de aandacht trekt maar eigenlijk weinig voorstelt?! Lachen als vrouwen over misbruik gaan praten? Of was dit, in deze context van een interview of je onzeker voelen over het onderwerp, een voorbeeld van doing gender: je vastgrijpen aan een rol die je kent of die je meent te moeten spelen? Hoe dan ook, kennelijk had ik Jiskefet/Romeyn ooit onbewust in een emancipatoir kader geplaatst. Weer een held gesneuveld.

Held zijn, helden hebben. Het zijn wat bespiegelingen over hoe we zelf denken een aardige jongen te zijn en hoe we kijken naar aardige jongens om ons heen. Hoe kunnen we onze goede bedoelingen bundelen, hoe kunnen we verloren illusies reanimeren. Eerst maar eens stoppen om in termen van helden te denken? Misschien komen we vooruit door een stap terug te zetten? Het hoeft immers vandaag niet af, we mogen ook fouten maken en we hoeven het niet alleen te doen.

 

blog 2: #MeToo, #HeToo en #WeToo

Over (seksueel) geweld tegen vrouwen, vallende helden en collectieve verantwoordelijkheid. Voorbij het zwart-witdenken de diepte in. Op naar grote hoogten!

Alle #MeToo-verhalen verbazen me niet maar raken me wel. Het zijn dit soort heftige verhalen over de persoonlijke ervaringen van vrouwen die me eind jaren 80 richting feminisme, mannen en mannelijkheid duwden. De ervaringen zijn tegelijkertijd ongelooflijk en hyperrealistisch. Zo ook de massaliteit ervan. Ik weet het al zo lang en voel me nog steeds en weer opnieuw overweldigd door deze vreselijke realiteit. Hoe is het mogelijk dat we gewoon doorgaan, elke dag weer, en dit blijkbaar als onoverkomelijk verschijnsel accepteren. Geweld van mannen tegen vrouwen wordt beschouwd als het weer: niets aan te doen, je moet je er maar naar kleden en gedragen.

Wat me ook raakt, naast de zo heftig voelbare pijn van zo veel vrouwen, is de reactie van zo veel mannen. Al die jaren al doen de meeste mannen er het zwijgen toe – als ze het probleem niet bagatelliseren, goedpraten, weglachen, ridiculiseren, omdraaien, of zelf veroorzaken. Hoe is het mogelijk dat zo veel mannen toestaan dat zo veel mannen zich schuldig maken aan geweld tegen vrouwen? Hoe is het mogelijk dat zo veel mannen liever wegkijken dan ingrijpen? Hoe is het mogelijk dat zo veel mannen zich druk maken over zo veel onrecht in de wereld, maar dít onrecht aan zich voorbij laten gaan?

Man card verdienen

Zo veel mannen zeggen: ik doe het niet, dus waarom zou ik me moeten verantwoorden? Om zich vervolgens wel druk te maken over allerlei ander onrecht waar ze ook niet zelf aan bijdragen.

Zoveel mannen zetten zich op zoveel manieren in voor zo veel goede doelen. Maar als het zo dichtbij komt als geweld tegen vrouwen dan is het blijkbaar voldoende om er zelf niet actief aan mee te doen. Hoe zit dat?

(tekst gaat verder onder deze video)

In zijn TED talk ‘A Call To Men’ vertelt Tony Porter over een ervaring in zijn jeugd, waar een kwetsbaar meisje seksueel misbruikt werd door zijn vriendengroep en van hem verwacht werd dat hij mee zou doen. Zijn man card stond op het spel; zou hij nog wel meetellen in de groep, of het volgende slachtoffer zijn? Mannen staan dagelijks voor de uitdaging om hun man card te verdienen of te verliezen.

Geweld tegen vrouwen vindt niet plaats in een vacuüm, maar in een maatschappij die diepe patriarchale wortels heeft. We leven in een samenleving die mannen en mannelijkheid  hoger waardeert dan vrouwen en vrouwelijkheid. Waar structurele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen na meer dan honderd jaar vrouwenbeweging nog steeds niet is opgelost. En waar we die ongelijkheid vooral proberen op te lossen door vrouwen te veranderen: aan te passen aan de mannelijke norm, zich te laten kleden en gedragen alsof patriarchale verhoudingen nu eenmaal zo vanzelfsprekend zijn als het weer.

We kunnen geweld niet oplossen door vrouwen te veranderen. We kunnen vrouwen eindeloos weerbaar proberen te maken, maar als we niets doen aan het geweld dat mannen plegen zijn we aan het dweilen met de kraan open. En inderdaad, ook dat dweilen laten we dan vooral aan vrouwen over.

Spreek je uit

Wanneer geweld zó alledaags is, is het een gotspe om te denken dat we in een gelijkwaardige samenleving leven. Geweld is tegelijk het ultieme middel tot ongelijkheid en de ultieme uitdrukking ervan. Het vindt plaats in de context van een patriarchale samenleving die vrouwen en vrouwelijkheid lager waardeert dan mannen en mannelijkheid. Waar mannen geen mietjes mogen zijn maar vrouwen eventueel wel de broek aan kunnen trekken. Waar beroepen in status en betaling dalen wanneer er meer vrouwen in terecht komen. Waar mannen voor hetzelfde werk nog altijd meer betaald krijgen. Waar borrelpraat en lockerroom talk over vrouwen als onschuldig en grappig gezien wordt. Waar mannen beter dader dan slachtoffer kunnen zijn. Waar verschil tussen mannen en vrouwen al voor de geboorte wordt gecreëerd door ongelijke behandeling. En waarin verschil dus per definitie ongelijk gewaardeerd wordt.

Wat we altijd te weinig doen, is ons afvragen hoe het heeft kunnen gebeuren. Hoe het steeds weer kan gebeuren. Wat onze collectieve verantwoordelijkheid is voor een samenleving waarin geweld tegen vrouwen blijkbaar zo massaal voor kan komen, waar het zo normaal is dat we er niets meer aan doen, waar zo duidelijk is dat het probleem niet van enkele psychopaten of excentriekelingen komt, maar diep ingebed is in ons leven van alledag.

Geweld wordt genormaliseerd in een wereld waarin mannen wegkijken als er geweld plaatsvindt, waar ze erover lachen, waar ze het bagatelliseren, waar ze elkaar stimuleren – dit alles zonder dat ook maar een man zich erover uitspreekt.

Zoals Martin Luther King Jr. zei: In the end, we will remember the silence of our friends, not the words of our enemies. Natuurlijk, het is voor mannen niet makkelijk zich uit te spreken. Voor je het weet word je ook slachtoffer van uitsluiting en geweld door andere mannen. Of je wordt aangesproken op mogelijk wangedrag waar je jezelf wel eens schuldig aan gemaakt hebt. Op je grapjes, je wegkijken, je zwijgen.

Heldhaftig kwetsbaar

Als we erkennen dat geweld tegen vrouwen niet alleen een individueel probleem is maar zeker ook een collectief probleem, kunnen we beginnen er collectief verantwoordelijkheid voor te nemen. Ook dat begint bij individuen die zich uitspreken, zeker. En deze individuen kunnen zich bij elkaar aansluiten, bij vrouwen en vrouwenorganisaties, en bij de groeiende beweging die wereldwijd mannen uitnodigt om deel te worden van de oplossing. Via MenEngage, White Ribbon of HeForShe, bijvoorbeeld.

Mannen kunnen dus beginnen door uit te spreken dat ze geen geweld tegen vrouwen willen, dat ze het niet goedkeuren, dat ze deel willen zijn van de oplossing, en dat ze daarmee beginnen door dit te laten weten. Aan elkaar, aan de vrouwen in hun omgeving, aan de wereld om hen heen.

Mannen zouden hierbij ook kunnen uitspreken dat ze aangesproken willen worden. Misschien heb je je wel eens schuldig gemaakt aan geweld of grensoverschrijdend gedrag. Misschien heb je meegelachen of weggekeken, misschien durfde je je niet uit te spreken. Maar nu wel! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is nooit te laat om tot inkeer te komen. Dit is het moment om te kiezen. Om een begin te maken met verandering.  Verandering van jezelf, van je relaties met vrouwen en met andere mannen, en met de wereld als geheel.

Door (mogelijk) falen toe te geven maak je je kwetsbaar. Dat is niet makkelijk. Mannen leren dat ze beter onkwetsbaar kunnen zijn. Liever dader dan slachtoffer. Dit is dus een moment om heldhaftig te zijn. Heldhaftig kwetsbaar. Zo keer je het patroon om. Zo leer je dat kwetsbaarheid krachtiger is dan onkwetsbaarheid. Zo leer je verbinden. Met jezelf – get real! – en met anderen.

We moeten het zwart-witdenken over goed en fout loslaten. We moeten zoeken naar ruimte om te bekennen, voor vergeving. Daarvoor moeten we eerst erkennen wat onze rol is. Die rol kan heel goed zijn, en toch niet genoeg. Niet-seksistisch is niet genoeg, we hebben mannen nodig die zich actief inzetten tegen seksisme.

(tekst gaat verder onder deze video)

Zie dit filmpje, waarin duidelijk wordt dat het om racisme te beëindigen niet genoeg is om geen racist te zijn. Daarmee laat je de status quo voortbestaan. En daarmee maak je jezelf medeplichtig. Geen geweld plegen tegen vrouwen en zwijgen over seksisme is even problematisch. Het is niet genoeg om niet seksistisch of gewelddadig te zijn. Je maakt pas het verschil als je je uitspreekt! Daarmee word je een killjoy, een bederver van borrels, feestjes en ander leuks. Tegelijk draagt je daarmee wel bij aan een wereld die leuker wordt voor iedereen. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!

Het is te makkelijk om te blijven hangen in zwart-witdenken, in good guys versus bad guys. Laten we ervan uitgaan dat iedereen hierin fouten heeft gemaakt, medeplichtig is, of ten minste medeverantwoordelijk. En laten we ons dan afvragen hoe we dat kunnen doorbreken. Hoe we een eind kunnen maken aan een cultuur die (seksueel) geweld van mannen tegen vrouwen normaliseert. En laten we daarin stappen zetten. Laten we bij onszelf beginnen, en dan de wereld veranderen.

 

blog 1: Wat voor man ben jij?

Khadim Zaman

Omdat de discussie rondom #MeToo hier en daar lelijke vormen begint aan te nemen, doe ik hier een poging deze kluwen te ontwarren en een (sociaal) model te maken van het ‘systeem’ dat al die #MeToo getuigenissen impliciet beschrijft. Dat ziet er zo uit:

1. Het bestaat uit mannelijke verkrachters en aanranders, die hun lusten fysiek op vrouwen botvieren, zonder permissie te vragen en te krijgen.

2. Het bestaat uit mannen die hun lusten verbaal kenbaar maken aan vrouwen, zonder een intieme/romantische relatie te hebben met deze vrouwen, terwijl de vrouwen in kwestie niet expliciet toestemming hiertoe hebben gegeven.

3. Het bestaat uit mannen die vrouwonvriendelijke opmerkingen en grappen maken, en ontkennen dat ze daarmee een omgeving creëren, waardoor mannen uit de eerste groep – de verkrachters en aanranders – zich gesterkt voelen in hun visie op vrouwen, en minder snel hun gedrag als fout zullen zien.

4. Het bestaat uit mannen die weten dat we leven in een samenleving die een, voor vrouwen én mannen, toxische mannencultuur in stand houdt, maar die hun mond houden, wanneer ze bijvoorbeeld andere mannen op denigrerende wijze horen praten over vrouwen. Dit is, of omdat ze de relatie met hun ‘buddies’ niet op het spel willen zetten, of omdat ze vinden dat ‘een grapje toch moet kunnen’.

5. Het bestaat uit mannen die hun verantwoordelijkheid nemen, wanneer ze verkeerd gedrag zien bij andere mannen. Mannen die actie ondernemen, die hun mond open doen om vrouwen in het nauw te ondersteunen. Mannen die niet al hun energie stoppen in het proberen zichzelf te vrijwaren van slecht gedrag (‘Hé, ik ben wél een goede man, hoor!’). Zelfs niet wanneer sommige vrouwen alle mannen over één kam lijken te willen scheren. Ze weten waar hun prioriteiten liggen, en die liggen niet bij hun eigen kleine ego’s.

Als man vraag ik je: herken je jezelf in een van bovenstaande categorieën? En als je jezelf -niet- in de laatste categorie plaatst, wat ga je er aan doen om dat te veranderen? En wat ga je doen om andere mannen, die niet zover zijn, te helpen die kant op te bewegen?

 

Deze blog verscheen eerder op https://www.facebook.com/khadimschrijft/