BREAKING THE CYCLE

BETREK MANNEN EN JONGENS BIJ HET BEVORDEREN VAN GENDERGELIJKHEID EN HET VOORKOMEN VAN GEWELD TEGEN VROUWEN

Het ERASMUS+ project (EU-programma ter bevordering van onderwijs aan jongeren) Breaking the Cycle wil mannen en jongens aanmoedigen zich in te zetten voor gendergelijkheid en het uitbannen van gendergerelateerd geweld. Om dit doel te bereiken wil het project een pleitbezorgingstrategie (een manier om het onderwerp ter sprake te brengen en erover te discussiëren) voor en door jongeren ontwikkelen. Het project legt sterk de nadruk op de noodzaak mannen en jongens te betrekken bij het uitbannen van geweld tegen vrouwen en wil de bewustwording van de rol van mannen en jongens in genderkwesties vergroten, zowel nationaal als internationaal.

Het project vindt plaats van 1 december 2018 tot 31 januari 2020 en bestaat uit diverse activiteiten die worden georganiseerd door zeven organisaties uit verschillende landen. De projectactiviteiten omvatten onder meer seminars, onderzoek op het gebied van jongeren: hoe betrek je mannen bij onderwerpen als gendergelijkheid, een studiebezoek, het opzetten van een toolkit voor belangenbehartiging, een opleiding voor jongeren en jongerenwerkers, lokale workshops en een e-learning cursus. De resultaten van het project Breaking the Cycle zullen gebruikt worden in trainingsmethoden voor jongerenwerkers op het gebied van genderbased violence (afgekort GBV), innovatieve methoden om GVB te bestrijden door mannen en jongens in te schakelen, methoden die de belangrijkste competenties van jongeren op het gebied van belangenbehartiging bevorderen en de toolkit voor belangenbehartiging voor jongeren.

Samoa Victim Support Group  (Lotgenoten Support groep)

Het Breaking the Cycle project begon met een eerste bijeenkomst in januari 2019, georganiseerd door de Samoa Victim Support Group(SVSG). Jens, oprichter van Emancipator, was een van de deelnemers. Samoa Victim Support Group heeft als missie professionele service te bieden aan slachtoffers van misdrijven, zoals huiselijk geweld, en aan slachtoffers van pesterijen op het werk of andere misdrijven die verband houden met armoede. De SVSG Junioren bestaan uit een team van jonge mentoren die optreden als ambassadeurs voor de jeugd in hun gemeenschap. Hun doel is dit soort misdrijven te voorkomen en uit te bannen.

Naast de eerste bijeenkomst is de organisatie verantwoordelijk voor het werven en trainen van deelnemers, het ontwikkelen van een pleitbezorgings- en onderzoeksstrategie en voor het organiseren van lokale workshops en een persconferentie.

Verdere informatie over de bijeenkomst georganiseerd door de Samoa Victim Support Group kunt u hier terugvinden. Een ander artikel dat op hun website staat, over de preventie van geweld door een verandering in het denken over mannelijkheid vindt u hier .

Further information about the event hosted by the Samoa Victim Support Group can be found here. Another article on their website, about the prevention of violence through changing our mindsets about masculinity, can be found here.

Foto’s van de openingsbijeenkomst in Samoa

Center for Health and Social Justice

Na de eerste bijeenkomst, was het de beurt voor het Center for Health and Social Justice (CHSJ) in New Delhi, India. Van 12 -16 maart 2019 organiseerden zij een vijfdaags seminar over maatschappelijke vraagstukken, zoals sociaaleconomisch beleid. Hun voornaamste doelstelling is het versterken van bestuur en vergroten van de verantwoordingsplicht op het gebied van gezondheidsrecht en gendergelijkheid, door het bevorderen en verstevigen van netwerken, door onderzoek en door evidence-based belangenbehartiging. Deelnemers kregen de gelegenheid kennis uit te wisselen, o.a. over methodes die worden gebruikt door de verschillende organisaties die met mannen en jongens werken op het gebied van gendergerelateerd geweld.

Deelnemers konden de theorie in de praktijk brengen door het gebruik van hedendaagse zienswijzen op gender, maatschappijtheorie en interventiekunde. Na het seminar zal iedere organisatie hun eigen antropologische onderzoek doen. Door de verschillende onderzoeksresultaten samen te voegen, wil men beter zicht krijgen op het probleem binnen verschillende contexten en een methodologie vinden die de beste resultaten geeft.

Het CHSJ organiseert, naast het seminar, ook acties, werft en traint deelnemers en neemt deel aan verschillende bijeenkomsten. Het ontwikkelt de pleitbezorging- en onderzoekstrategie, de toolkit, ontwikkelt en geeft lokale workshops en een persconferentie. Ook heeft het de leiding over de E-learning cursus.

Hannah en René namen onderstaande foto’s tijdens het seminar in New Delhi:

Foto’s van de seminar in Delhi

Emancipator

Na al het onderzoek, volgt er een peer-review (intercollegiale toetsing/evaluatie) door Emancipator in Amsterdam georganiseerd. Het doel is de deelnemers inzicht te geven in de werkwijze van gespecialiseerde instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van jeugdbelangenbehartiging en het betrekken van mannen en jongens bij gendergelijkheid. Emancipator zal hiervoor van 7 t/m 13 mei 2019 in Amsterdam een ‘studiebezoek’ organiseren. Dit studiebezoek omvat teambuildingactiviteiten, excursies en evenementen om de deelnemers in contact te brengen met andere Nederlandse organisaties die zich bezighouden met project-gerelateerde onderwerpen zoals Atria en de Blijf Groep, waarbij belanghebbenden de kans krijgen van hun collega’s te leren over effectieve ontwikkelingspraktijken. Bovendien zullen de deelnemers het kader ontwikkelen voor de pleitbezorgings toolkit, een eerste stap in de ontwikkeling daarvan. De toolkit biedt een innovatieve benadering van belangenbehartiging bij jongeren door het bieden van praktische hulpmiddelen en begeleiding bij het ontwikkelen en implementeren van een pleitbezorgingsstrategie (het onderwerp leren aansnijden en de discussie erover aanzwengelen).

Lees hier een uitgebreid verslag van de study visit in Nederland.

Foundation for Innovative Social Development

De Foundation for Innovative Social Development (FISD, Stichting voor Innovatieve Maatschappelijke Ontwikkeling) is een ngo in Sri Lanka. De organisatie werkt aan het verbeteren van de levensstandaard van de lokale bevolking. Hun belangrijkste aandachtsgebieden zijn de bescherming en bevordering van de rechten van het kind, de emancipatie van vrouwen – met speciale nadruk op de preventie van gendergerelateerd geweld – en de preventie van drugs en alcohol. Net als de andere organisaties zal het FISD deelnemers werven en trainen, deelnemen aan vergaderingen en activiteiten, strategie en toolkit ontwikkelen en lokale workshops en de mediaconferentie ontwikkelen en implementeren. In september 2019 organiseserde FISD in Sri Lanka een train-de-trainer, met als doel inzicht te geven in de rol van mannen en jongens in gendergelijkheid en welke strategieën kunnen worden toegepast om hen bij deze kwesties te betrekken. Na deze training kunnen de deelnemers deze programma’s en workshops uitvoeren binnen hun eigen gemeenschap.

Lees hier een verslag van de train-de-trainer in Sri Lanka.

Youth First 

Youth First is een ngo, gevestigd in Antananarivo, Madagascar. De organisatie werkt aan de empowerment van jongeren en jonge vrouwen door hen de ruimte en vaardigheden te bieden hun toekomst op te bouwen en hun volledige potentieel te ontwikkelen. Het leiderschapsprogramma, gericht op jonge vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van geweld of mensenhandel, bevordert de economische zelfstandigheid van vrouwen en stimuleert hun deelname aan ontwikkelingsbeleid en -programma’s gericht op het verbeteren van hun leven.

Als onderdeel van Breaking the Circle zal Youth First helpen bij het organiseren van de training in Sri Lanka, het werven en trainen van deelnemers, deelnemen aan bijeenkomsten en activiteiten, het ontwikkelen van strategie/onderzoek en de toolkit, het organiseren van lokale workshops en de mediaconferentie en het uitvoeren van onderzoek in Madagaskar. Het resultaat van deze activiteiten zal gedeeld worden met partnerorganisaties door het hele land en nationale instellingen.

Diputación Provincial de Cáceres 

Diputación Provincial de Cáceres is het departementale bestuur in de provincie Càceres, Spanje. Zij leveren diensten aan de bevolking in landelijke gebieden die niet door gemeenten kunnen worden beheerd. Diputación Provincial de Cáceres besteedt bijzondere aandacht aan de gelijkheid van mannen en vrouwen door de verschillende sociale projecten die zij ontwikkelt en uitvoert en het betrekken van de bevolking bij het bevorderen van werkelijke en effectieve gendergelijkheid. Diputación Provincial de Cáceres wil de lijnen tussen jongerenorganisaties en openbare instellingen korter maken. Net als de andere deelnemers zal het bijdragen aan alle onderdelen van Breaking the Circle. De belangrijkste bijdrage van de organisatie aan het project is het organiseren van het jeugdevenement samen met Cerujovi. Het jeugdevenement heeft als doel jongeren een platform te geven waar ze hun uiteenlopende interesses, vaardigheden en ideeën kunnen inzetten voor het bevorderen van gendergelijkheid.

Centro Rural Joven Vida

Cerujovi is een ngo in Cáceres, Spanje. Zij zijn een organisatie die jonge generaties aanmoedigt te strijden voor een meer gelijke en tolerante samenleving voor individuen in gemarginaliseerde posities. Het gaat hierbij vooral om vrouwen die te maken hebben met gendergerelateerd geweld en sociale uitsluiting.

Binnen het project Breaking the Cycle draagt de organisatie de financiële en administratieve verantwoordelijkheid voor het project. De organisatie waarborgt de kwaliteit door het project te coördineren en te realiseren volgens overeengekomen normen en door de uitwisseling tussen partnerorganisaties te vergemakkelijken. Bovendien zal Cerujovi het jeugdevenement, de evaluatiebijeenkomst in Cáceres in december 2019 en de website van het project leiden. De evaluatiebijeenkomst heeft tot doel het project Breaking the Cycle samen te vatten en erop te reflecteren.

Na het jeugdevenement en de evaluatiebijeenkomst is er een persbijeenkomst waarin alle deelnemers een eigen persconferentie voorbereiden waarin ze de resultaten van het project zullen verspreiden met de mogelijkheid de doelstellingen en resultaten aan te passen aan taal en context.

Heeft u opmerkingen of vragen over het Breaking the Cycle project? Neem dan contact met ons op via breakingthecycle@emancipator.nl.