Programma Werken met jongens en mannen in het #MeToo tijdperk

13 juni 2018 – Amsterdam

Ochtend

08.30 – 09.30 uur  / Ontvangst
09.30 – 09.45 uur / Opening
09.45 – 10.30 uur / IMAGINE project presentatie
10.30 – 11.00 uur / Pauze
11.00 – 11.15 uur / Keynote lezing
11.15 – 11.45 uur / Panel
11.45 – 12.00 uur / Afsluiting ochtendprogramma

Lunch

12.00 – 13.00 uur

Tijdens de conferentie serveren wij u een vegetarische lunch. Wilt u dat we rekening houden met specifieke dieetwensen of voedselallergieën? Bestelt u dan een of meerdere van de onderstaande virtuele tokens.

Middag

Break-out session A / 13:00 – 13:45 uur

Stories from the field

Moderator: Katrien van der Heyden, Richard Langlais
Zaal: UvA 2
Voertaal: Engels, met vertaling naar Nederlands

This workshop will reflect on the experiences of some agencies which have hosted IMAGINE workshops – why did they want a workshop, and did it meet their expectations? What impact has it had on the boys and young men, and the wider culture at their agency? How have these workshops impacted on facilitators? What lessons have host agencies and others learnt about how to engage effectively with boys and young men on sexual harassment and gender equality issues – and what are their hopes and plans for the future?

Deze workshop reflecteert op de ervaringen van een aantal scholen en jeugdcentra die IMAGINE-workshops hebben gehost. Waarom wilden zij een workshop en voldeed het aan de verwachtingen? Welke impact heeft het gehad op de jongs en jongemannen, en de schoolcultuur in het algemeen? Welke impact hadden deze workshops op de facilitators? Welke lessen zijn er geleerd over het betrekken van jongens en jongemannen bij de preventie van seksuele intimidatie en het tegengaan van genderongelijkheid? Wat is zijn de plannen en de wensen van de toekomst?

How can we encourage men to take a public stand against VAW?

Moderator: Prof. Nicole Westmarland
Zaal: Oxford
Voertaal: Engels

This workshop will provide the opportunity to talk about findings from a transnational European study funded by the British Academy, which sought to find answers to the question of why some men take a public stance against men’s violence against women, and how more can be encouraged to do so. The session will discuss what was learnt from the different countries in which the project was carried out (Spain, Sweden, UK), and together with the audience, we will reflect on how the movement can be built from here.

Deze workshop biedt de gelegenheid om met elkaar te praten over de bevindingen van een transnationale, Europese studie naar de vraag waarom sommige mannen zich publiekelijk uitspreken tegen mannelijk geweld tegen vrouwen, en hoe meer mannen aangemoedigd kunnen worden om dat te doen. Dit onderzoek werd gesubsidieerd door de British Academy. Tijdens deze sessie wordt de opgedane kennis uit Spanje, Zweden en de UK besproken. Samen met de deelnemers denken we na over hoe er voortgeborduurd kan worden op deze beweging.

Doing cross work

Moderator: Theresa Schweiger
Zaal: Harvard
Voertaal: Engels

Do you want to work with boys* and young men* on gender equality and human rights? In our session we will create a relaxed space for discussions of issues of Cross work – wo(men) working with groups of boys, mixed teams working with mixed groups, and wo(men) working with boys*. We invite you to come, engage, listen and share.

The session is run by Poika, an award winning NGO based in Vienna for gender sensitive work with boys* and male youth*. Poika runs workshops and trainings with boys/male youth and adults working with boys/male youth about gender equality, sexual rights, work life balance, violence prevention and job counseling.

Wilt u zich samen met jongens en jongemannen inzetten voor gender gelijkheid en mensenrechten? In deze sessie bieden we de gelegenheid om te discussiëren over kruisbestuivingen: vrouwen en mannen die met jongens werken en andere gemixte teams die samenwerken. We nodigen u uit om mee te doen, te luisteren en te delen.

Deze sessie wordt geleid door Poika, een prijswinnende NGO uit Wenen die zich inzet voor gendersensitief werk met jongens en jongemannen. Poika houdt workshops en trainingen met jongens en volwassen mannen over gendergelijkheid, seksuele rechten, werk/leefbalans, preventie van geweld en werkadvies.

IMAGINE Toolkit workshop: “Using humour to challenge harmful gender norms”

Moderator: Tom Hornbrook
Zaal: Cornell
Voertaal: Engels

Boys like to joke around. But research on boys’ peer culture shows the recurring theme of humour being habitually used to ‘police’ group behaviour, affirm one’s masculine identity, or to create an ‘othering’ effect of those who don’t conform to group expectations. But in what ways can humour also subvert those norms, challenge expectations, or help create space for discussion on topics that are often off-limits according to the tacit rulebook of boyhood? This session aims to go beyond the ‘academic’, and invites you to share and discuss your own experiences of humour in the service (or disservice) of engaging men and boys in women’s rights and gender equality.

Jongens houden van humor. Onderzoek naar jongenscultuur toont aan dat humor vaak gebruikt wordt als identificatie van jongensgroepen, om mannelijke identiteiten te bevestigen of om zij die niet passen bij de groep weg te zetten als ‘de ander’. Maar hoe kan humor deze normen juist ondermijnen, verwachtingen uitdagen of ingezet worden om ruimte te creëren voor een gesprek over onderwerpen die normaal gesproken off-limits zijn in jongensgroepen? Deze sessie wil het academische voorbij gaan en nodigt u uit om uw eigen ervaringen te delen met humor als middel om jongens en mannen te betrekken bij vrouwenrechten en gendergelijkheid.

Instruction Toolkit MÄN

Moderator: Florence Reshdouni
Zaal: Cambridge
Voertaal: Engels

How can we motivate boys to stand up against sexual harassment and sexual violence in less than 3 hours? Six of our peer educators share their best tips and experiences of using the exercises provided in our toolkit!

Hoe kunnen we in minder dan drie uur jongens motiveren om zich uit te spreken tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld? Zes van onze peer educators delen hun beste tips en meest spraakmakende ervaringen die ze opdeden tijdens het uitvoeren van de oefeningen uit de Toolkit!

Instructie Toolkit Emancipator

Moderator: Jurhaily Sling
Zaal: Heidelberg
Voertaal: Nederlands

Hoe kunnen we in minder dan drie uur jongens motiveren om zich uit te spreken tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld? Onze peer educators delen hun beste tips en meest spraakmakende ervaringen die ze opdeden tijdens het uitvoeren van de oefeningen uit de toolkit!

Vaderschap en het voorkomen van geweld

Moderator: Rachel Ploem
Zaal: UvA1
Voertaal: Nederlands

 Vaderschap is een belangrijk emancipatiethema. Overal in Nederland zijn vaderschapsinitiatieven in ontwikkeling, zie voor overzicht de Emancipator-brochure ‘Méér dan papadag’, en het Platform Vaderschap, dat succesvol pleit voor uitbreiding van het vaderschapsverlof. Geweld blijkt ook tussen generaties te worden overgedragen, vaders kunnen in de opvoeding dus een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van geweld. Emancipatie moet leiden tot meer zorgzame mannelijkheid en minder gewelddadige mannelijkheid. Hoe dragen vaderschapsinitiatieven hieraan bij?

Break-out session B (14:15 – 15:00)

Sexual violence and porn – the opposite of consent

Moderator: Hanna Nordberg
Zaal: Cornell
Voertaal: Engels

The mainstream porn of today is free, anonymous and available 24/7 online. It is also violent with common acts like gagging, ass-to-mouth and physical and verbal abuse against real women. What happens when porn become the number one sexual education for kids and youth in Sweden and Europe? Come and try a few ways to talk to kids about these hard topics, and how to teach kids to look for consent in different situations.

Unizon is the Swedish organisation for over 130 women’s shelters, young women empowerment centres and other support services working together for a gender equal society free from violence. Juventas ungdomsjour is a youth empowerment centre, and a member of Unizon.

De mainstream porno vandaag de dag is gratis, anoniem en 24/7 online beschikbaar. Het is ook vaak gewelddadig richting vrouwen, door bepaalde handelingen en fysieke en verbale misbruik. Wat gebeurt er als porno de eerste seksuele voorlichting is die kinderen en jongeren in Zweden en Europa krijgen? Leer om met kinderen over deze lastige thema’s te praten en ze bewust te maken van consent in verschillende situaties.

Unizon is een Zweedse organisatie met meer dan 130 tehuizen voor vrouwen, centra voor jongedames en andere hulpverleningsdiensten, die allen samenwerken voor een gendergelijke maatschappij zonder geweld. Juventas ungdomsjour is een jongerencentrum en lid van Unizon.

Approaching gender inequality in relation to other inequalities

Moderator: David Bartlett
Zaal: Harvard
Voertaal: Engels

In this workshop, we discuss findings from our research on digital feminist activism including various strategies and ways of managing and engaging with hostile environments. We pay specific attention to masculinity politics and the experiences of boys and men.

In the schools and communities of the men and boys we work with, gender inequality often exists along with other forms of difference, inequality, discrimination and marginalization. Our approaches and interventions often draw attention to these other factors. How can we understand gender inequality better by looking at the complexity of social contexts? How can we carry out interventions that recognize other forms of inequality and marginalization? What should we be careful of when work with people from different backgrounds (as influenced by class, ethnicity, religion, gender, sexuality, income, educational attainment, among other factors) from ourselves? Come, share your experiences, challenges, fears and successes, and learn from each other.

In de scholen en gemeenschappen waar we werken, bestaat genderongelijkheid vaak naast andere vormen van verschil, ongelijkheid, discriminatie en marginalisatie. Onze interventies vragen aandacht voor deze andere factoren. Hoe kunnen we genderongelijkheid beter begrijpen door te kijken naar de complexiteit van sociale contexten? Hoe kunnen we werken met interventies die rekening houden met andere vormen van ongelijkheid en marginalisatie? Waar moeten we op letten als we werken met mensen die andere achtergronden hebben dan wijzelf, als het gaat om klasse, etniciteit, religie, gender, seksualiteit, inkomen, onderwijs, en andere factoren? Deel je ervaringen, uitdagingen, angsten en successen, en leer van elkaar.

Disentangling homophobia from masculinities

Moderator: Martijn Dekker
Zaal: Oxford
Voertaal: Engels

Studies show that homophobia is often linked to masculinity. As such, homophobia has been part of the core identity of many groups of men, the basis for their humour, the great taboo that underpinned their homosociality. This workshop will examine these ties in further detail and explore ways for breaking dominant ideas about what it means to be a “real” man, as well as challenging gay stereotypes.

Some key questions we’d like to discuss are:

  • Which specific elements of dominant ideas about masculinity lead to homophobia?
  • In what ways are gay and or queer stereotypes gendered?
  • How can we rewrite the persuasive, social scripts that guide so many men’s behavior?
  • How do toxic masculinities lead to feelings of fear and shame amongst gay and/or queer men?
  • In what ways to dominant, heteronormative ideas about masculinity play out amongst gay men themselves?

Onderzoek toont aan dat homofobie vaak gelinkt is aan mannelijkheid. Zodoende zijn homofobische houdingen verweven met de identiteit van veel mannengroepen en hun humor. Deze workshop onderzoekt deze banden en verdiept zich in manieren om heersende ideeën over wat het betekent om een “echte man” te zijn te doorbreken. Daarnaast worden stereotypes over homoseksualiteit doorbroken. Een aantal vragen die we bespreken zijn:

  • Welke specifieke onderdelen van mannelijkheid leiden tot homofobie?
  • Hoe zijn stereotypes over homoseksuele en queer mannen gelinkt aan gender?
  • Hoe kunnen we de sociale scripts herschrijven die het gedrag van zoveel mannen bepalen?
  • Hoe leidt verstikkende mannelijkheid tot angst en schaamte onder homoseksuele en/of queer mannen?
  • Hoe werken dominante, heteronormatieve ideeën over mannelijkheid zich uit onder homoseksuele mannen?

Men emancipation for violence prevention

Moderator: Faizel Lynch
Zaal: UvA1
Voertaal: Nederlands

Er zijn nog allerlei mythen van mannelijkheid die mannen eerder aanzetten tot dominantie, agressie en geweld dan tot zorgzaamheid, verbinding en empathie. Er bestaan voldoende (internationale) voorbeelden van seksuele intimidatie op de werkvloer, seksuele straatintimidatie en vormen van huiselijk geweld door mannen. Mannenemancipatie is noodzakelijk om geweld tegen vrouwen te voorkomen en vooral gendergelijkheid te bevorderen. Maar in het werken aan mannenemancipatie blijken echter ook mechanismen aan het werk die de aandacht voor gendergelijkheid verwateren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de emancipatie van mannen en vrouwen hand in hand gaan en bijdragen aan het voorkomen van geweld?

Werken met jongens (van seksspecifiek naar gendertransformatief)

Moderator: Karlijn de Blécourt
Zaal: Heidelberg
V
oertaal: Nederlands

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de veranderende rol en positie van jongens. Daarbij gaat het zowel over de problemen die ze veroorzaken als over de problemen die ze hebben. Bijvoorbeeld over schooluitval en onderprestatie, maar ook over geweld, criminaliteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe kan je nou met jongens aan deze onderwerpen werken zonder te vervallen in allerlei stereotypen? Hoe kunnen we recht doen aan de diversiteit onder jongens, hun kwetsbaarheden serieus nemen en hen ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid? Hoe bereiken we jongens met een boodschap die genderstereotypen helpt doorbreken en hen deel maakt van de oplossing van zowel hun eigen problemen als die van de samenleving als geheel?

Instruction Toolkit MÄN

Moderator: Florence Reshdouni
Zaal: Cambridge
Voertaal: Engels

How can we motivate boys to stand up against sexual harassment and sexual violence in less than 3 hours? Six of our peer educators share their best tips and experiences of using the exercises provided in our toolkit!

Hoe kunnen we in minder dan drie uur jongens motiveren om zich uit te spreken tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld? Zes van onze peer educators delen hun beste tips en meest spraakmakende ervaringen die ze opdeden tijdens het uitvoeren van de oefeningen uit de toolkit!

Instructie Toolkit Emancipator

Moderator: Jurhaily Sling
Zaal: Heidelberg
Voertaal: Nederlands

Hoe kunnen we in minder dan drie uur jongens motiveren om zich uit te spreken tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld? Onze peer educators delen hun beste tips en meest spraakmakende ervaringen die ze opdeden tijdens het uitvoeren van de oefeningen uit de toolkit!

Break-out session C (15:30 – 16:15)

Boys and young men and their responses to #MeToo

Moderator: Anna Lindqvist, Elis Larsson
Zaal: UvA
Voertaal: Engels, vertaald naar Nederlands

Welcome to participate in a co-creating workshop where we look at how the #MeToo revolution developed in different countries, with a specific focus on the reactions from men and boys. We will look at some of the lessons learned regarding the engagement of men and boys in constructive dialogue. How do we deal with and prevent sexual harassment and how can we encourage male responsibility?

Wees welkom om mee te doen in een workshop waar we onderzoeken hoe de #MeToo-revolutie zich heeft ontwikkeld in verschillende landen, met een focus op de reacties van mannen en jongens. We kijken naar de lessen die geleerd zijn over het betrekken van mannen en jongens in een constructief dialoog. Hoe voorkomen we seksuele intimidatie en hoe moedigen we mannen aan verantwoordelijkheid te nemen?

Tackling trolling, MRA ideology and antifeminism

Moderator: Jessica Ringrose
Zaal: Oxford
Voertaal: Engels

This session explores the question “How can men do feminism online?”. Although social media provides with tremendous opportunities to challenge sexism, misogyny and rape culture, it also makes people vulnerable to hostile anti-feminism and gender trolling. When faced with these experiences, what can one do? We discuss findings from our research on digital feminist activism including various strategies and ways of managing and engaging with hostile environments. We pay specific attention to masculinity politics and the experiences of boys and men.

In deze sessie zoeken we antwoord op de vraag: Hoe kunnen mannen online feminist zijn? Sociale media bieden de mogelijkheid om seksisme, misogynie en rape culture tegen te gaan, maar het maakt mensen ook kwetsbaar voor anti-feministisch gedrag. Wat kun je doen als je hiermee geconfronteerd wordt? In deze workshop bespreken we de bevindingen van ons onderzoek naar digitaal feminisme, inclusief verschillende strategieën en manieren om te werken met gewelddadige omgevingen. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan mannelijkheidspolitiek en de ervaringen van jongens en mannen.

Working on sexual education in schools

Moderator: RFSU
Zaal: Harvard
Voertaal: Engels

This is a teaching tool to talk with teens about consent in a sex and pleasure positive way. Or it’s actually beyond consent, we’re looking for verbal or non-verbal communication and interaction. We discuss the role of the initiative taker and the persons who are willing to interact or not. However, we focus on the initiative taker. We use seven short video clips to discuss nagging, boundaries, masculinities, expectations and the feeling of rejection, minor abuse and lack of consent, mutual respect, interaction and consent/communication.

In deze workshop wordt onderzocht hoe op een sekspositieve manier met tieners te praten over consent. We gaan verder dan consent en bestuderen zowel verbale als non-verbale communicatie en interactie. We bespreken de rol van de initiatiefnemer, aan de hand van zeven korte filmpjes. Thema’s die langskomen zijn pesten, grenzen, mannelijkheid, verwachtingen, afwijzing, misbruik, gebrek aan consent, wederzijds respect, interactie en communicatie

The Intervention Initiative: Lessons for overcoming resistance

Moderator: Nate Eisenstadt
Zaal: Cambridge
Voertaal: Engels

This session will offer a creative space to reflect on experiences of engaging men in gender equality efforts, from the Intervention Initiative bystander programme. We will explore approaches to resistance, including viewing it as a gift: a potentially transformative exchange which offers scope for learning and growth. We will also explore the opportunities and challenges of working in mixed gender groups.

Deze sessie biedt een creatieve plek om te reflecteren op de ervaringen die zijn opgedaan in het betrekken van mannen bij gendergelijkheid, tijdens de Intervention Initiative Bystander Programme. We verkennen benaderingen van weerstand, en zien het als een geschenk: een mogelijke, transformatieve uitwisseling die veel mogelijkheden tot leren en groeien biedt. Tevens verkennen we de mogelijkheden en uitdagingen van het werken met gemixte man/vrouw-groepen.

Instruction Toolkit UK

Moderator: Ben Hurst
Zaal: Cornell
Voertaal: Engels

We will present a key exercise from the IMAGINE Toolkit explaining and exploring how to use the Toolkit, which distils the experience of developing and delivering workshops on sexual harassment and gender equality to boys and young men.  This session will be highly interactive and creative – and give participants a chance to reflect on how the Toolkit can help them engage effectively with boys and young men on these issues in their own communities.

We laten een oefening uit de IMAGINE Toolkit zien, terwijl we onderzoeken hoe de Toolkit kan worden toegepast. In de Toolkit zijn de ervaringen opgenomen rondom het ontwikkelen en geven van workshops aan jongens over seksueel geweld en genderongelijkheid. Deze sessie is zeer interactief en creatief, en geeft deelnemers de kans om te ontdekken hoe de Toolkit hen kan helpen om jongens effectief te betrekken bij deze thema’s.

Men as allies for gender equality opportunities and challenges

Moderator: Nikki van der Gaag
Zaal: UvA 2
Voertaal: Engels, vertaling naar Nederlands

This workshop will reflect on the experiences of some agencies, which have hosted IMAGINE workshops – why did they want a workshop, and did it meet their expectations? What impact has it had on the boys and young men, and the wider culture at their agency? What lessons have they learnt about how to engage effectively with boys and young men on sexual harassment and gender equality issues – and what are their hopes and plans for the future?

Many men want to engage constructively to promote gender equality. This is vital if we are to achieve full gender equality, but there are pitfalls and challenges along the way, which can lead to men disengaging and to women feeling concerned about their involvement.

Veel mannen willen constructief werken aan gendergelijkheid. Dit is een cruciale stap in het bereiken van volledige gendergelijkheid. Er zijn echter valkuilen en uitdagingen die ervoor kunnen zorgen dat mannen zich terugtrekken.

How men and boys can help create safe public spaces

Moderator: Hollaback! Nederland
Zaal: UvA1
Voertaal: Nederlands

Iedereen is betrokken bij straatintimidatie. Deze interactieve workshop geeft je de tools om een actieve omstander te zijn. We verkennen de Four D-benadering van Hollaback!, die ervoor zorgt dat je de sessie met veel energie zal verlaten, klaar om jouw aandeel te hebben in het promoten van veilige publieke ruimtes.

Meet & greet

16.15 – 18.00 uur

Na afloop van de break-out sessions is er gelegenheid om onder het genot van een versnapering na te praten en te netwerken.