Alliantie Werk.en.de Toekomst (2018-2022)

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Door genderstereotypering blijft een aanzienlijk potentieel van menselijk kapitaal onbenut. Dat is jammer. In een sociaal rechtvaardige wereld zijn de levenspaden van mensen open en divers en niet begrensd door stereotiepe kaders. In deze wereld ontplooien mensen zich naar eigen wens en talent en vinden ze zelf een balans tussen werken, leren en zorgen. Naar eigen voorkeuren en inzichten, gesteund door voorzieningen van de overheid en werkgevers, zoals kraam- en ouderschapsverlof, kinderopvang en flexibelere arbeidsmarktcontracten.

Wat doet Emancipator?

Emancipator richt zich op de rol van mannen en mannelijkheid: terwijl andere projectpartners zich vooral bezighouden met het stimuleren van vrouwen meisjes richting bèta- en technische opleidingen, de politiek en andere door mannen gedomineerde beroepen, houden wij ons bezig met het stimuleren van mannen en jongens richting traditioneel vrouwelijke beroepen. Bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, en de zorg voor eigen kinderen en huishouden.

We verzamelen ‘voordoeners’: mannen die op welke manier dan ook niet-traditioneel man zijn. Bijvoorbeeld door in de zorg te werken, het basisonderwijs of de kinderopvang, door huisman of betrokken vader of geen kostwinner te zijn, door te mantelzorgen, of nog anders.

In 2020 ontwikkelden we in samenwerking met Stijn Schenk een toolkit voor professionals in en rond het onderwijs: Talentontwikkeling van jongens.

In 2021 leiden we een groep peer educators op om te werken met de toolkit, met een train-de-trainer in juni 2021. In de tweede helft van 2021 worden zij ingezet om op scholen workshops te geven op basis van de toolkit Talentontwikkeling van jongens. Meer informatie volgt.

Waarom Werk.en.de Toekomst?

Nederland staat voor een uitdaging. De arbeidsmarkt verandert door technologische ontwikkelingen, flexibilisering, decentralisering en bezuinigingen. Dit vraagt om het optimaal benutten van het talent en potentieel van werkend, zorgend en lerend Nederland. Dit lukt alleen wanneer ieder individu zich breed kan oriënteren, een toekomst kan ambiëren zoals hij of zij die het liefst voor zich ziet en er voldoende mogelijkheden zijn om werk, zorg en leren te combineren. Daarbij is het belangrijk dat men niet wordt begrensd door normen over wat mannen en vrouwen ‘horen te doen’: de zogenaamde genderstereotypen. Deze hangen bovendien vaak samen met LHBTI-, etnische, en klasse- en leeftijdsgebonden stereotypen.

Daarom zet Werk.en.de Toekomst zich ervoor in dat:

  • jongeren niet begrensd worden door genderstereotypen en zich vrij voelen om in hun onderwijsloopbaan gender-nonconforme keuzes te maken;
  • barrières die genderstereotypen opwerpen voor werknemers en werkgevers op de arbeidsmarkt worden doorbroken;
  • mensen gebruik kunnen maken van wetten en sociale voorzieningen die de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren verbeteren.

Tussen 2018 en 2022 werkt Werk.en.de Toekomst aan

  • het doen van onderzoek,
  • het identificeren van stereotypen en positieve counterstereotypen,
  • het inzetten van rolmodellen,
  • het delen van goede voorbeelden,
  • agenderen bij overheid, sociale partners, onderwijsinstellingen en werkgevers.

Alliantiepartners