Mannenemancipatie Rotterdam

In de tweede helft van 2022 zal Emancipator in samenwerking met Dona Daria bestaande netwerken rond mannenemancipatie in Rotterdam in kaart brengen, bij elkaar brengen, uitbreiden en versterken. In een proces van netwerken, kwartiermaken, en een kick off/werkconferentie doen we gezamenlijk een verkenning van thema’s, invalshoeken, oplossingsrichtingen, werkwijzen, en actoren op het gebied van mannenemancipatie. Dit resulteert in een rapport met aanbevelingen voor de stad Rotterdam – een aanzet tot een strategische agenda voor mannenemancipatie – zowel gemeente als organisaties, professionals en mannen zelf. Dit rapport wordt op een slotbijeenkomst gepresenteerd aan alle betrokkenen en geïnteresseerden.

Wat verstaan we eigenlijk onder mannenemancipatie? Mannenemancipatie is met een andere blik kijken naar de rol van mannen en mannelijkheid, en bekijken hoe zij kunnen bijdragen aan én profiteren van meer gendergelijkheid. Traditionele mannelijkheidsnormen veroorzaken problemen voor mannen zelf, voor anderen en de wereld. Allerlei persoonlijke en maatschappelijke problemen zijn te herleiden tot strikte ideeën over wat het betekent om een man te zijn, van de verdeling van arbeid en zorg, vaderschap, opvoeding en relaties, tot seksualiteit, geweld, diversiteit en lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ook van allerlei andere, wellicht minder vanzelfsprekende onderwerpen, weten we dat er vaak wel verbanden met jongens, mannen en mannelijkheid te leggen zijn.

Wat gaan we doen?

We gaan in een aantal werkconferenties op een participatieve manier met elkaar de dialoog aan. In deze gesprekken inventariseren we welke thema’s en vragen er spelen, welke kennis en methoden er beschikbaar zijn en waar behoefte aan is rondom mannenemancipatie in Rotterdam. Samen verkennen we bestaande of mogelijke oplossingsrichtingen en brengen we in kaart welke actoren, doelgroepen, netwerken, partners, gemeenschappen, organisaties etc. betrokken zijn, willen zijn of zouden moeten worden bij mannenemancipatie.

Kan je niet aanwezig zijn bij de bijeenkomsten en wil je wel je input geven? Vul dan hier de enquête in.

Het resultaat van dit alles is een rapport met aanbevelingen om mannenemancipatie in Rotterdam te bevorderen. Het biedt aanknopingspunten voor het nieuwe College van B&W in Rotterdam om in het nieuwe beleidskader mee te nemen en geeft inzicht in verschillende manieren waarop jongens en mannen deel van de oplossing kunnen worden voor uiteenlopende emancipatie- en maatschappelijke vraagstukken. Binnen bestaand én mogelijk nieuw beleid kunnen gemeente, organisaties en professionals daarmee inzetten op nieuwe oplossingsrichtingen voor oude en nieuwe problemen en uitdagingen. Op basis van het rapport kunnen actoren die met jongens en mannen (willen) werken bijdragen aan een veilige, gelijkwaardige en rechtvaardige stad waarin iedereen zich ten volle als mens kan ontplooien.

Wil jij samen met ons bijdragen aan mannenemancipatie in Rotterdam? Meld je dan aan voor een van de bijeenkomsten. Graag zien we je ook bij onze Slotbijeenkomst om de uitkomsten met je te delen!

Data Bijeenkomsten:

Startbijeenkomst: 5 oktober

Werkconferenties: 18 en 19 oktober

Slotbijeenkomst: 7 december

Kijk voor details op onze agenda!

Locatie bijeenkomsten:

Stichting Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie
Adres: Gerard Scholtenstraat 129, 3035 SJ Rotterdam

Meer over de organisaties:

Donadaria werkt aan de versterking van veerkracht en emancipatie van Rotterdammers. 

“Wij organiseren trainingen en workshops op het gebied van emancipatie, participatie en inclusie.Dat doen wij voor verschillende groepen: mensen, LHBTI+ers, professionals, jongeren en studenten. Door de jaren hebben wij een breed netwerk opgebouwd in Rotterdam en weten wij met onze programma’s een grote diversiteit aan maatschappelijke groepen te bereiken. Onze trainingen en workshops zijn gericht op zelfbeschikking, arbeidsmarktparticipatie, emancipatie (van iedereen) en economische zelfstandigheid. Waar nodig worden passende trainingen voor diverse doelgroepen ontwikkeld.”

Emancipator is de Nederlandse organisatie voor mannen en emancipatie. Zij betrekken jongens en mannen bij emancipatievraagstukken en zijn actief op vier themagebieden: Arbeid & Zorg, Geweld & Veiligheid, Relaties & Seksualiteit, en Gender & Diversiteit. Met een groot en groeiend netwerk in Amsterdam, Nederland en wereldwijd verbinden zij professionals, organisaties en individuele mannen met elkaar. Emancipator werkt aan bewustwording, het agenderen van mannenemancipatie en deskundigheidsbevordering betreft het werken met jongens en mannen.