Verslag Open Space-bijeenkomst | 7 november 2023

Meer zorgen voor minder geweld. Mannen meer mens in 2024

Mannen en mannelijkheid in beweging: hoe kunnen we samenwerken voor een betere wereld met meer zorg en minder geweld?

gefaciliteerd door Jens van Tricht
verslag: Jip Mars
foto’s: Paul de Bron Buckley

Bekijk hier alle foto’s en de verslagen van de sessies.

Mannenemancipatie & Open Space Technology

Emancipator werkt aan mannenemancipatie. En dat doen we niet alleen! Talloze organisaties, initiatieven en individuen werken elke dag met jongens en mannen aan een betere wereld. Aan het stimuleren van zorg, het voorkomen van geweld, het bevorderen van mentaal welzijn, het doorbreken van stereotypen en het veranderen van wat het betekent om een man te zijn.

Dat doen ze samen met ons, samen met anderen, of alleen. Maar samen staan we sterker. Daarom organiseerden we op 7 november 2023 een hele dag een bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in mannenemancipatie, om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te versterken, en in gesprek te gaan over wat voor hen belangrijk is.

Die bijeenkomst gaven we vorm op basis van Open Space Technology, een inspirerende participatieve methode voor grote bijeenkomsten, op basis van de ervaring dat bij conferenties de pauzes het meest waardevol zijn: dan worden de gesprekken gevoerd die het belangrijkst zijn voor de deelnemers. Want de manier waarop we dingen doen is minstens zo belangrijk als wat we doen. Hoe we vergaderen, confereren, samenwerken, het is allemaal belangrijk voor de verandering die we willen zien in de wereld. Het klopt niet als we al die dingen doen op patriarchale manieren terwijl we proberen het patriarchaat te ontmantelen. We moeten oppassen dat we niet traditioneel mannelijke werkwijzen reproduceren terwijl we proberen traditionele mannelijkheid te bevragen en transformeren (meer over process transformation als transformative en feminist practice).

Daarom hebben we met Emancipator vanaf het begin niet alleen een vernieuwend perspectief willen brengen maar dat ook op een vernieuwende manier willen doen. Emancipator heeft vanaf het begin gekozen om de veelheid en diversiteit aan thema’s, doelgroepen, expertise en benaderingswijzen van mannenemancipatie als krachtig uitgangspunt te nemen. Wat nodig is hangt af van context, tijd en plaats, en van de mensen die het doen en nodig hebben. Dat weten ze zelf het beste. En dat geldt ook voor de mensen die dichtbij staan, die met hen werken, die als sleutelpersoon, activist of professional met een bepaald thema en een bepaalde doelgroep bezig zijn in een bepaalde context.

Daarom kiezen we ervoor om zo laagdrempelig en gelijkwaardig mogelijk bij elkaar te komen, uit te wisselen en te co-creëren. Open Space Technology biedt een radicaal gelijkwaardige, interactieve en participatieve methode, die deelnemers uitnodigt hun eigen en elkaars kennis te waarderen, te verbinden en om te zetten in verbetering van oude, of ontwikkeling van nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden.

7 november: Meer zorgen voor minder geweld: Mannen meer mens in 2024

Op 7 november 2023 organiseerden we een hele dag bijeenkomst met als titel: Meer zorgen voor minder geweld: Mannen meer mens in 2024. Tijdens deze dag kwamen meer dan vijftig mensen samen die zich persoonlijk dan wel professioneel bezighouden met mannenemancipatie en mannen en mannelijkheid.

Het doel van deze bijeenkomst was het faciliteren van ontmoeting, inspiratie en een uitwisseling van ideeën, om mensen en organisaties met elkaar te verbinden en in gesprek te laten gaan, en nieuwe initiatieven te kickstarten. Het evenement bood de gelegenheid om zo concreet als men dat zelf wilde aan de slag te gaan met het thema mannenemancipatie, en de toekomst hiervan.

Het thema van de bijeenkomst was Mannen en mannelijkheid in beweging: hoe kunnen we samenwerken voor een betere wereld met meer zorg en minder geweld?

Titel en thema zijn gebaseerd op twee voorbereidingsbijeenkomsten in september 2023 met negen stakeholders. Tijdens die bijeenkomsten hebben we het proces waar de bijeenkomst onderdeel van is geschetst, besproken hoe Open Space werkt en waarom Emancipator die vorm gebruikt, stilgestaan bij de Open Space-bijeenkomst die we vorig jaar organiseerden, en vooral gebrainstormd over het thema en de titel die we de bijeenkomst wilden meegeven en de mensen die we wilden uitnodigen.

Emancipator heeft voor de bijeenkomst een aantal kaders geformuleerd, de zgn. givens: 1) met de inspiratie en contacten die je opdoet tijdens de bijeenkomst mag je doen wat je wil, 2) je krijgt een verslag van de bijeenkomst, 3) volgend jaar organiseren we weer een Open Space-bijeenkomst, 4) Emancipator wil voor zover mogelijk graag samenwerken om goede ideeën te realiseren en ondersteunen.

Het evenement begon met alle aanwezigen in een grote kring, waar facilitator Jens  van Tricht het concept van Open Space Technology introduceerde. Op dit moment was de agenda nog leeg: er hingen lege flappen papier die nog ingevuld gingen worden door de deelnemers. Men kreeg de ruimte om onderwerpen aan te dragen die een plek op de agenda kregen. Er waren drie rondes om te vullen met agendapunten, op drie verschillende tijdstippen, en per ronde waren er elf ruimtes beschikbaar. Er kwam veel input vanuit de groep, en uiteindelijk werden er 27 sessies ingepland.

Elke deelnemer kon kiezen bij welke sessie die aanwezig wilde zijn, en er werd de ruimte geboden om sessies voortijdig te verlaten en/of ergens anders aan te haken (“de wet van mobiliteit”). Kortom: men is samen verantwoordelijk voor de agenda en iedereen is verantwoordelijk voor hun eigen invulling van de dag. Van alle sessies werd verslag gedaan door de deelnemer die die op de agenda had gezet. Hieronder vind je de verslagen van al die sessies en foto’s van de bijeenkomst.

Alle foto’s en de verslagen van de sessies vind je in deze Drive-map.